Nieuws


Loonheffingen 2017: loonaangifte

De meeste veranderingen in de aangifte loonheffingen per 1 januari 2017 waren eerder dit jaar al bekend. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van code 21 door tien nieuwe inkomenscodes, het vervallen van twee overbodige rubrieken uit de gegevensset loonheffingen en de opsplitsing van de indicatie premiekorting in drie nieuwe indicaties. Per 1 januari worden al deze aangekondigde wijzigingen doorgevoerd. Als uw organisatie daar nog niet op voorbereid is, moet de salarisadministrateur nu actie gaan ondernemen om te voorkomen dat hij de aangifte verkeerd invult en uw organisatie met naheffingen en boetes geconfronteerd wordt.

Kleine wijzigingen en aandachtspunten

Naast de reeds bekende wijzigingen zijn er nog een aantal maatregelen:

  • De code voor stakingsdagen (code S) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code incidentele inkomstenvermindering’.  Deze code is bedoeld om te voorkomen dat een werknemer die staakt en daardoor minder loon krijgt ook een lager dagloon krijgt als hij een uitkering ontvangt op basis van de werknemersverzekeringen. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer lid is van een vakbond, betaald wordt uit de stakingskas en of er sprake is van een georganiseerde of wilde staking.
  • De code voor de bronheffing pensioenen Curaçao uit de code loonbelastingtabel (252) komt per 1 januari te vervallen. Deze code mocht al sinds 1 januari 2016 niet meer gebruikt worden.
  • De naam van de rubriek ‘Eindheffing VUT-regeling’ wijzigt in ‘Pseudo-eindheffing RVU’.
  • De omschrijving bij code A wijzigt van ‘Familie van eigenaar’ in ‘Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA’. Inhoudelijk blijven de rubrieken gelijk.

Zzp’er mag huur werkruimte toch niet aftrekken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een nota van wijziging waarin is opgenomen dat zzp’ers hun huur niet meer mogen aftrekken als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruiken. Hiermee wordt het oordeel van de Hoge Raad aan de kant geschoven.

In augustus van dit jaar gaf de Hoge Raad aan dat ondernemers voor de inkomstenbelasting de door hen betaalde huur mochten aftrekken als zij 10% van hun huurwoning gebruikten als werkruimte. De staatssecretaris heeft nu een einde gemaakt aan deze regeling omdat hij, door alle aandacht die het arrest heeft getrokken, verwacht dat het de schatkist te veel gaat kosten.

Ongelijkheid tussen ondernemers met koophuis en huurhuis

Daarnaast ontstond er door het arrest een ongelijkheid tussen de behandeling van een onzelfstandige werkruimte bij ondernemers met een huurhuis en met een koophuis. Deze ongelijkheid is door de nota van wijziging nu weer rechtgetrokken. Kosten voor een zelfstandige werkruimte in zowel een koophuis als een huurhuis blijven gewoon aftrekbaar.

———————————————————————————————————————————
03-12-2013
Tijdelijke premiekorting in dienst nemen jongeren per 1 januari 2014

Werkgevers die in 2014 jongeren in dienst willen nemen, mogen hiervoor een tijdelijke premiekorting toepassen. Dit staat in het Belastingplan 2014 dat de Tweede Kamer aannam op 19 november jl. en dat de Eerste Kamer zal behandelen rond 16 december a.s. Werkgevers kunnen in 2014 en gedurende maximaal 2 jaren een premiekorting toepassen voor jongeren tussen 18 en 27 jaar. Zij moeten deze jongeren dan wel ten minste zes maanden in dienst nemen op basis van 32 uur per week, vanaf 1 januari 2014. Deze regeling zal gelden voor indiensttredingen tot 1 januari 2016 en de maximale premiekorting zal op jaarbasis € 3.500 bedragen (in 2014 vanaf 1 juli (dus een half jaar): maximaal € 1.750).

Belastingdienst controleert juiste toepassing afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan komt de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs in de afgelopen jaren juist is toegepast. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs regelmatig toepassen zonder aan alle voorwaarden te voldoen. Opleidingen voldoen bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden, de werknemer heeft niet de gehele opleiding gevolgd, of bepaalde gegevens zijn niet goed in de administratie opgenomen.
———————————————————————————————————————————
15-10-2013
Verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen verlengd tot eind 2014

De termijn voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op de arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar is verlengd van 31 maart 2014 tot eind 2014. Dat geldt ook voor aanleg en onderhoud van de tuinen bij die woningen. De verlenging is een van de Begrotingsafspraken 2014 die kabinet Rutte II afgelopen vrijdag heeft gemaakt met de SGP, ChristenUnie en D’66. De maatregel wordt meegenomen in de Belastingplannen 2014.
———————————————————————————————————————————
11-10-2013
Gebruik tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning geregeld

Tussen 1 oktober en 31 december 2013 kan gebruik worden gemaakt van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Dit is nu bij besluit geregeld. Daarin is tevens opgenomen dat deze vrijstelling ook geldt voor schenkingen aan andere personen dan een kind en dat er geen leeftijdsgrens geldt. Daarnaast is in dit besluit geregeld dat de eenmalig verhoogde schenking voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar (in 2013: € 51.407) ook mag worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld. Hiervoor geldt terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012. Vanaf 1 januari 2014 zijn beide maatregelen wettelijk geregeld.
———————————————————————————————————————————